About us

News

ISM Cologne 2020 from April 23nd to April 25th, 2023

2023-03-27

Once again, Agi-1 Ltd will participate as an exhibitor at the ISM in Cologne, Germany.

We look forward to welcoming you in person there, and we use this opportunity in order to invite all our current and potential future partners to our stand in Hall 11.1, place A 44 for the period from April 23th, 2023 up until and including April 25th, 2023!

Подобряване на производствения капацитет в МСП

2021-11-17

На 01.12.2020 г. фирма „АГИ – 1“ ООД стартира изпълнението на проект по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.040-1061-C01. Целите на проекта обхващат подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал, както и подобряване на качеството на съществуващите продукти на „АГИ – 1“ ООД. Изпълнението на тези цели ще доведе до устойчив напредък на дружеството чрез разширяване на капацитета на производство, намаляване на себестойността на продукцията, повишаване на конкурентните му предимства на пазара и увеличаване на износа. Стойността на проекта възлиза на 538 000,00 лв., от които безвъзмездната помощ по програмата е в размер на 376 600,00 /70% от общите разходи по проекта/. Безвъзмездната помощ е осигурена от ЕС /85%/ и от националния бюджет на Р България /15%/. Датата на приключване на проекта е 01.12.2021 г.

Contacts

CALL US

Phone/Fax: +359 32 968506

Mobile: +359 889 207924

E-mail

office@agi1.bg

Address

3,Polet str., Plovdiv-4003 Bulgaria

Facebook

 • Factor42
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1