About us

News

Подобряване на производствения капацитет в МСП

2021-11-17

На 01.12.2020 г. фирма „АГИ – 1“ ООД стартира изпълнението на проект по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.040-1061-C01. Целите на проекта обхващат подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал, както и подобряване на качеството на съществуващите продукти на „АГИ – 1“ ООД. Изпълнението на тези цели ще доведе до устойчив напредък на дружеството чрез разширяване на капацитета на производство, намаляване на себестойността на продукцията, повишаване на конкурентните му предимства на пазара и увеличаване на износа. Стойността на проекта възлиза на 538 000,00 лв., от които безвъзмездната помощ по програмата е в размер на 376 600,00 /70% от общите разходи по проекта/. Безвъзмездната помощ е осигурена от ЕС /85%/ и от националния бюджет на Р България /15%/. Датата на приключване на проекта е 01.12.2021 г.

ISM Cologne 2020
February 2nd - February 5th, 2020

2019-12-03

For the second time in a row, AGI 1 Ltd will participate as an exhibitor at the ISM in Cologne, Germany. Please, visit our stand in Hall 2.2, place H 040!

 

Contacts

CALL US

Phone/Fax: +359 32 968506

Mobile: +359 889 207924

E-mail

agi1@mаil.bg

Address

3,Polet str., Plovdiv-4003 Bulgaria

Facebook

 • Factor42
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1